Detailinformationen

Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)

Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)(Weimar – Hamburg)

Komponist, Musikschriftsteller


Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/118505505GND-ID: http://d-nb.info/gnd/118505505, 01.07.1988, Letzte Änderung: 18.10.2018 LCAuth ; MGG online ; MGG 2 ; Wikipedia ; DbA (WBIS) ; NG online ; B 1986 ; M ; Jubiläumswebsite

Beziehungen: Bach, Johann Sebastian (1685-1750) [Vater]Bach, Maria Barbara (1684-1720) [Mutter]Bach, Johann Gottfried (1715-1739) [Bruder]Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784) [Bruder]Bach, Johanna Maria (1724-1795) [Ehefrau]Bach, Johann August (1745-1789) [Sohn]Bach, Anna Carolina Philippina (1747-1804) [Tochter]Bach, Johann Sebastian (1748-1778) [Sohn]

Biographische Hinweise:

"Berliner-" oder "Hamburger Bach"

Verweisungen:

Bach, Carl Philipp Emanuell (1714-1788)Bach, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788)Bach, Carl Philip Emanuel (1714-1788)Bach, Carl Ph. E. (1714-1788)Bach, Carl P. (1714-1788)Bach, C. F. Em. (1714-1788)Bach, C. F. E. (1714-1788)Bach, C. Ph. Em. (1714-1788)Bach, C. Ph. E. (1714-1788)Bach, Karl P. (1714-1788)Bach, Philipp E. (1714-1788)Bach, Ph. E. (1714-1788)Bach, Ph. Eman. (1714-1788)Bach, ... (1714-1788)Bah, Karl Filip Emanuel (1714-1788)Bach, Karl Philipp Emanvel (1714-1788)Bahha, P. E. (1714-1788)Bach, Carlo Filippo Emanuele (1714-1788)Bach, C. P. E. (1714-1788)Bach, Karl Philipp Emanuel (1714-1788)Bach, Philipp Emanuel (1714-1788)Bach, Emanuel (1714-1788)Bach, Em. (1714-1788)Bach, E. (1714-1788)Bach, K. P. E. (1714-1788)

Links in Kalliope

Externe Quellen